یمن

شهادت آزادمردان امدادگر کاروان آزادی توسط صهیونیستها

1389/03/10 

 


  


دیگر قباحت را به اوج رسانده اند و چه ادعاهای مسخره ای که نکرده اند


 


تنها پیام ما این است :


جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم


کشتار و اسارت کاروان بین المللی آزادی بر محاصره کنندگان عرب غزه از قبیل شاه مصر ( مبارک ) و سردهندگان شعار نه غزه نه لبنان در داخل کشور مبارک باد


شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2