یمن

حسابهای ساده اما مغفول !

آب گل آلود زیستگاه مطمئن غوغازیستان غربی
 

                                                                                      

چرا عراق نا امن است ؟!

چون بهانه آمریکا برای حضور در منطقه استراتژیک عراق و غارت نفت آن وجود ناامنی است و تا ناامنی هست آمریکا هم باید باشد !!

بله درست شنیدید !

چرا یمن ناامن است ؟!

چون  زورگویان جهان آز آن ناحیه احساس خطر می کنند چون آنجا شیعه هست و اگر شیعه ذهنش آزاد باشد می خواهد بندها را از گردن خود و دیگران باز کند ولی نظام سلطه نیازمند برده است و می ترسد از نافرمانی برده ها !

چرا پاکستان ناامن می شود ؟!

به همان علت!

چرا افغانستان روی آرامش نمی بیند ؟!

به همان علت

چرا دلشان می خواهد ایران را هم ناامن کنند ؟!

به همان علت ! و علتهای دیگر ( تا ایران الگوی مردم داری نشود - تا ایران الگوی توسعه نشود - تا ایران الگوی مسلمانان و ملتهای تحت سلطه نشود - تا سرمایه ها از ایران فرار کنند - تا ایران را سرگرم درون کنند و نشستنگاهش را به آتش بکشند - تا بتوانند دو روز بیشتر برگردن مردم دنیا سوار باشند )

 

شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2