یمن

تبری یعنی برائت و برائت فرع اسلام است یمن رادریاب برادر

لبیک اللهم لبیک 

بله ای خدائی که کلاه سرش نمی رود 

لبیک لا شریک لک لبیک 

لبیک به چشم ای خدائی که آمریکا و شاه شریکش نیستند 

ان الحمد و النعمة لک و الملک 

سپاس برای توست و روزی برای توست و پادشاهی برای توست زمین برای توست  

   

 

  

 

یمن EMEN نسل کشی شیعیان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2