یمن

یا للمسلمین

" هر مسلمانی که صدای برادر مسلمانش را بشنود که فریاد برمی آورد : هان ای مسلمانان به فریادم برسید ! و برای یاری او قیام نکند مسلمان نیست "
پیامبر اکرم ( ص)
قتل عام شیعیان و سادات در یمن ، زیر تیغ غربی ها که سی و دو سال است در دستان دژخیمی به نام علی عبدالله صالح می چرخد ، دست مایه ایجاد این وبلاگ است . راستی چرا همه در مورد یمن سکوت اختیار کرده ایم و سخنی نمی گوییم .

شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2