یمن

وهابیه ابناء الشیاطین

 

 انتظار بی جائی است که از یک وهابی که اهل دوری از شیطان و رحم به انسان باشد

 

 

 

شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2