یمن

اویس های مجنون ،جنون و آتش و خون

 

 دوباره وقت حج شد دوباره پر تردد 

دوباره خون و لابد دوباره خود پرستی 

دوباره باز ابامکر دوباره آل سفیان  

دوباره مکر و عصیان دوباره قتل و پستی 

 

 

دوباره خودپرستان و ارتداد مستان  

دوباره اهل کوفه ذلیل حکم پستان

 دوباره نانجیبی چه قصه عجیبی  

دوباره حب دنیا دوباره بت پرستی 

   

 

اویس های مجنون ،جنون و آتش و خون  

دوباره کرده هامون خطر قبیله هون 

 دوباره بی قرارند در انتظار یارند

 یمانیان عاشق هنروران هستی 

 

   

 

 

 

 

شمال یمن غزه دوم  N YEMEN   QAZA2